Shadow

Rejestracja Partnera

Przejdź do rejestracji konto klienta

Witamy w systemie Virio.

Aby stworzyć konto wystarczy podać tylko kilka danych.

Pozostałe informacje uzupełnisz już po utworzeniu konta


* Nazwa prezentowana klientom
* Podany adres email będzie służył jako login
* Musi składać się z minimum 8 znaków.
*
: *
 •   (Przyjmowanie rezerwacji on-line lub/i sprzedaż bonów) ?
* wymagane

Regulamin korzystania z systemu Virio

Niniejszy regulamin jest umową zawieraną przez Usługodawcę z Virio Sp. z o.o. na mocy której Usługodawcy zawierają umowy z Klientami.

Podawanie fałszywych danych, wprowadzanie w błąd Klientów, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie oferowanych usług podlega regulacjom polskiego prawa handlowego.

§ 1. Opis serwisu

Serwis Virio to platforma za pośrednictwem której usługodawcy udostępniają rezerwacje online oraz usługi bonów. Celem Virio Sp. zo.o. jest umożliwienie przeglądania grafika dostępnych terminów oraz rezerwacji dogodnego terminu za pomocą przeglądarki internetowej lub telefonu komórkowego jak również zakup usług w formie bonu od różnych usługodawców.

Właścicielem i administratorem platformy/serwisu jest firma Virio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-765) przy al. Wilanowskiej 208/58 KRS pod numerem KRS: 0000339436

§ 2. Definicje

 1. Abonent – Usługodawca korzystający z systemu Virio.
 2. Konto Usługodawcy – utworzony podczas Rejestracji Usługodawcy i dostępny po zalogowaniu indywidualny profil Usługodawcy zawierający informacje o Usługodawcy wprowadzone podczas Rejestracji i aktualizowane na bieżąco z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego są udostępniane Usługi.
 3. Konto Klienta – utworzony podczas Rejestracji i dostępny po zalogowaniu  indywidualny profil zawierający informacje o Klientu wprowadzone podczas Rejestracji i aktualizowane na bieżąco z dane, za pomocą których Klient korzysta z funkcjonalności Virio.
 4. Korzystanie z Virio – korzystanie z usług informacyjnych i komunikacyjnych Virio.
 5. Virio – Virio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 208/58, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000339436, która jest właścicielem i administratorem serwisu rezerwacyjnego Virio.
 6. Przedmiot Rezerwacji – usługa udostępniana przez Usługodawcę (rezerwacja lub bon).
 7. Regulamin klienta – niniejszy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy klientami, Virio oraz Usługodawcami korzystającymi z serwisu Virio.
 8. Rezerwacja – rezerwacja usługi w określonym terminie dokonana przez Klienta lub przez Recepcjonistę na prośbę osób kontaktujących się bezpośrednio z nim lub też rezerwacja Bonu.
 9. Rezerwujący – Klient dokonujący Rezerwacji we własnym imieniu lub dla osoby trzeciej za którą ponosi odpowiedzialność.
 10. Udostępnienie Usług – proces polegający na umożliwieniu przez Usługodawcę dokonywania Rezerwacji lub zakupu Bonów przez Klientów.
 11. Usługodawca – Podmiot udostępniający swoje usługi w Virio.
 12. Klient – Podmiot, który po przejściu procedury rejestracyjnej posiada własny login (unikalny adres email), hasło oraz Konto Klienta w Virio.
 13. Virio – serwis pośredniczący w rezerwowaniu oraz generowaniu bonów on-line prowadzony przez Virio Sp. z o.o., w ramach którego odbywa się proces rezerwacji oraz sprzedaży Bonów przez Usługodawców.
 14. Regulamin rezerwacji regulamin ustalany przez Usługodawcę który może dodatkowo potwierdzać zawarcie umowy między Usługodawcą oraz Klientem jak również reguluje specyficzne wymagania odnośnie transakcji z danym Usługodawcą.

§ 3. Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Rezerwującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Usługodawcą w serwisie Virio może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 3. Przedmiotem Rezerwacji mogą być tylko te usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego.
 4. Korzystanie z serwisu Virio oparte jest na dostępie warunkowym. Uzyskanie dostępu do Virio wymaga rejestracji Klienta oraz Usługodawcy.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Virio

 1. Umowa z Virio Sp. zo.o może być zawarta i zerwana w każdym momencie bez podania przyczyny przez Usługodawcę.
 2. Umowa o odpłatne korzystanie z Virio z Usługodawcą zostaje zawarta w momencie Rejestracji w Virio po zapoznaniu się z Regulaminem Usługodawcy. Umowa ta zostaje rozwiązana w momencie usunięcia Konta Usługodawcy z Virio. Umowa może dodatkowo posiadać formę pisemną wysłaną listownie Virio
 3. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Rezerwującymi oraz Usługodawcami na świadczenie Usług udostępnianych przez Usługodawców może podlegać postanowieniom Regulaminu rezerwacji poszczególnych Usługodawców i nie jest objęta niniejszym Regulaminem.
 4. Usługodawca posiada kontrolę nad Regulaminem rezerwacji i odpowiada za jego postanowienia oraz zgodność z polskim prawem.
 5. Usługodawca akceptując Regulamin usługodawcy przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za prawidłową realizację usług oferowanych za pomocą swojego Konta Usługodawcy

§ 5. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca publikując informacje o dostępności swoich usług oświadcza, że jest w stanie zrealizować wymienione usługi w zaproponowanym przez siebie czasie.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za czynności wykonywane w Virio przez działających w jego imieniu osoby.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn losowych Usługodawca nie będzie w stanie zrealizować usług, na które została dokonana rezerwacja Usługodawca, poprzez Recepcjonistę, zobowiązuje poinformować o tym fakcie zainteresowanego Rezerwującego i w porozumieniu z nim ustalić nowy termin wykonania usługi.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych mu danych dotyczących Klientów, którzy dokonali Rezerwacji, wyłącznie w celu jej realizacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do nieumieszczania w Virio materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania i wykonywania usług u Usługodawcy będącego stroną umowy będą składane bezpośrednio u danego Usługodawcy z którym Klient zawarł umowę korzystając z serwisu Virio a Usługodawca zobowiązuje się wziąć pełną odpowiedzialność na siebie oraz oświadcza iż dołoży należytych starań aby terminowo rozpatrywać reklamacje klientów. Proces ten może regulować Regulamin rezerwacji który to Usługodawca może udostępnić swoim klientom zawierającym umowę z Usługoawcą za pośrednictwem Systemu Virio. Virio zastrzega iż nie odpowiada ze umowy zawierane przez Usługodawcę z Klientami.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Virio należy składać drogą elektroniczną na adres: bok@virio.pl.
 3. Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który znajduje się w danych Konta Usługodawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o Usługodawcy zgłaszającym reklamację, tj. nazwa firmy, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Virio następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji, a odpowiedź na reklamację Usługodawca otrzymuje na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

§ 7. Rejestracja

 1. W celu korzystania z Virio niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulamin Usługodawcy oraz odpowiednia rejestracja w serwisie.
 2. Rejestracja Usługodawcy dokonywana jest po podaniu m.in. następujących obowiązkowych danych: nazwy firmy, adresu e-mail, hasła do logowania. Usługodawca może również podać dodatkowe dane występujące w formularzu rejestracyjnym, które nie są obowiązkowe lub uzupełnić je z poziomu Konta Usługodawcy.
 3. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu danych, o których mowa w niniejszym §7 ust. 2 oraz aktywacji konta za pomocą linku URL, wysłanego na podany unikalny adres e-mail. Po kliknięciu w przesłany link Konto Usługodawcy jest aktywne.
 4. Usługodawca ma obowiązek podać prawdziwe dane podczas rejestracji w Virio. Za podanie nieprawdzimych danych Usługodawca odpowiada na zasadach określonych postanowieniami polskiego prawa.
 5. W przypadku zmiany danych Usługodawca ma obowiązek niezwłocznej ich aktualizacji.
 6. Virio ma prawo usunięcia konto Uługodawcy, które nie zostało aktywowane w ciągu 30 dni od daty rejestracji.
 7. Virio ma prawo zablokować Konto Usługodawcy w przypadku nie regulowania należności wobec Virio.
 8. Virio ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w sytuacji kiedy Usługodawca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu Usługodawcy lub też naruszy Regulamin rezerwacji który reguluje jego umowę z Klientem
 9. Virio nie ponosi odpowiedzialności za umowy oraz świadczenie usług na rzecz Klientów. W przypadkach reklamacji składanych przez Klientów na nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę Virio możę (ale nie jest zobligowane) zająć stanowisko w kwestii danej reklamacji.

 

§8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Usługodawców w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych jest Virio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy al. Wilanowska 208/58, adres e-mail: biurot@virio.pl,
 2. Virio zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane przez Klienta oraz Usługodawcę w procesie rejestracji i w trakcie korzystania z systemu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i innymi obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 3. Virio jako Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe Klientów oraz Usługodawców w celu zapewnienia właściwej i sprawnej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Viriooraz w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w celu informowania usługodawcy w sprawach związanych:
  • ze zmianami w niniejszym Regulamiu Usługodawcy,
  • z Rezerwacjami, których dokonał Klient u danego Usługodawcy,
  • ze zmianami oraz nowymi ofertami wprowadzanymi w Virio,
  • z innymi informacjami ważnymi z punktu widzenia Usługodawcy korzystającego z Systemu Virio.
 4. Dane Usługodawcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem §8 ustępów 5 oraz 6
 5. Usługodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Virio jego danych Klientom którzy dokonali u niego rezerwacji.
 6. Virio może przesyłać informacje handlowe od podmiotów trzecich (tj. nie związanych z działaniem serwisu Virio.pl) pod warunkiem wyrażenia przez Usługodawcę osobnej zgody na ich otrzymywanie.
 7. Usługodawca może w każdej chwili uaktualnić swoje dane używając strony edycji danych konta Usługodawcy.
 8. Usługodawca ma prawo do likwidacji swojego konta w Virio i tym samym ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy danych Administratora.
 9. Likwidacja Konta Usługodawcy jest równoznaczna z wypowiedzieniem w trybie natychmiastowym umowy na świadczenie dostępu do serwisu Virio. Nie zwalnia jednak Usługodawcy z umów które zawarł z klientami i zobowiązał się na realizację okreslonych usług na ich rzecz.
 10. Usługodawca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Klientów, które otrzymał od Virio w związku z korzystaniem z Virio a otrzymane od Virio informacje Usługodawca może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją zarezerwowanych Usług.

§9. Odpowiedzialność Virio

 1. Virio nie jest stroną transakcji dokonywanych między Klientami a Usługodawcami korzystającymi z systemu Virio. Virio jedynie pośredniczy, ułatwia zawieranie umów między tymi podmiotami.
 2. Virio nie ma obowiązku weryfikować prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Klientów oraz Usługodawców i nie odpowiada za ich prawdziwość.
 3. Virio dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Virio oraz zobowiązuje się do udzielenia pomocy Usługodawcom w razie problemów, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Virio.
 4. Virio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Virio wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Virio zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Virio w przypadku planowanej, bieżącej obsługi, a także konserwacji serwera oraz oprogramowania.Virio dołoży starań aby te działania miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie usługodawcy oraz na jego dane wprowadzane do Systemu Virio
 6. Virio nie ponosi odpowiedzialności za
  • treści i materiały umieszczane w Virio przez Klientów lub Usługodawców.
  • opóźnienie, zniekształcenie lub nieudane Rezerwacje w Virio, a także za brak możliwości odczytania informacji publikowanych w Virio przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Klientów oraz Usługodawców,
  • błędne funkcjonowanie Virio, jak również za mogące się w nim znaleźć wirusy spowodowane atakami na system Virio, nieprawdziwe informacje lub dane podane przez Klientów,
  • przerwy lub wadliwe działanie Virio spowodowane działaniami włamaniami lub innymi działaniami hakerskimi.
 7. Virio nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługodawcy powstałe na skutek korzystania z Virio, a w szczególności:
  • informacje oraz materiały pobrane przez Klientów lub Usługodawców z Virio, ani za skutki ich wykorzystania,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta Klienta lub Usługodawcy,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych,
  • nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane w serwisie Virio,
  • dostępu do konta Usługodawcy przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.),
  • przerwanie wykonywania przez Virio usług wynikłego z winy Abonenta.
  • sposób, w jaki inni Usługodawcy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Virio, bądź też jego czasowej niedostępności,
  • powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu Virio, jak również utratę informacji, treści na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwera, na którym jest umieszczony Virio lub ingerencji osób trzecich,
  • powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu Virio lub jego Konta Usługodawcy

§ 10. Prawa autorskie

 1. Zawartość stron www, domeny internetowe oraz bazy danych, wchodzące w skład Virio stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), do których wszelkie prawa autorskie posiada Virio lub podmioty współpracujące z Virio.
 2. Wszelkie treści oraz materiały zamieszczane przez Klientów lub Usługodawców w Virio, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności ich autorskich praw majątkowych i osobistych.
 3. Usługodawca umieszczając opisy, zdjęcia oraz inne materiały objęte prawem autorskim oświdcza iż posiada odpowiednie prawa autorskie do tych elementów. W razie naruszenia praw autorskich przez Usługodawcę, Usługodawca odpowiada za nie bezpośrednio.
 4. W przypadku zwrócenia się do Virio strony trzeciej z roszczeniem lub wnioskiem dotyczącym naruszenia prawa autorskiego przez Usługodawcę, Virio przekaże dane usługodawcy w celu rozstrzygnięcia sporu między tymi stronami.
 5. Virio nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich wskutek zamieszczenia treści lub materiałów przez Usługodawców.
 6. Virio jest Bazą Danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako utwór.
 7. Usługodawcy mogą korzystać z Virio wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu, bazy danych lub godzić w słuszne interesy Virio oraz innych Klientów.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowe wykonanie Rezerwacji przez Klienta lub zakupu Bonu jest równoznaczne z akceptacją przez niego zasad ustalonych przez Usługodawcę w ramach Regulaminu rezerwacji.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania przeprowadzone przy użyciu założonego przez siebie Konta, również w przypadku udostępnienia Konta osobie trzeciej a Usługodawca zgadza się na dochodzenie naprawy szkód z tego tytułu bezpośrednio od Klienta.
 3. Virio zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu Usługodawcy. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Virio.
 4. Usługodawca zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulamin Usługodawcy. Jeśli w przeciągu dwóch tygodni nie zlikwiduje konta w Virio przyjmuje się, że akceptuje zmiany w niniejszym Regulaminie usługodawcy.
 5. Faktury za korzystanie z systemu Virio będą wysyłane drogą emailową a Usługodawca rejestrując się w Virio akceptuje tą formę dostarczenia. Virio nie możeme jednak zagwarantować, że Usługodawca otrzyma i przeczyta taki email. Obowiązkiem Usługodawcy jest pilnowanie terminów płatności również we własnym zakresie.
 6. Virio ma ma prawo do niezapowiedzianego wyłączania systemu w celu aktualizacji nowych wersji oprogramowania, będzie te prace jednak wykonywał w możliwie mało uciążliwy sposób dla Usłgodawców.
 7. Virio ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Usługodawcy jeżeli: złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu Usługodawcy lub nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa.
 8. Usługodawca oświadcza że będzie akceptował bony oferowane przez Virio za co otrzyma należną opłatę. Opłata ta może podlegać prowizji ustalonej przez Virio.

Virio.pl to serwis stworzony w ramach realizacji projektu ” Stworzenie internetowego portalu agregującego informacje o dostępnych terminach usług, umożliwiającego
automatyczna rezerwacje usługi oraz generowanie voucherów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.

 •  
 •  

Uwagi - zgłoś problem lub prześlij nam swoją sugestię* wymagane podanie tematu oraz treści